Διαχείριση Καριέρας

  • Επαγγελματικός προσανατολισμός
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επιλογή κατεύθυνσης σπουδών
  • Συμπλήρωση μηχανογραφικού
  • Ψυχολογική  διαχείριση προβλημάτων σχετικών με την εργασία και την επαγγελματική ζωή
  • Επανακαθορισμός επαγγελματικών στόχων
  • Οργανωτική Ψυχολογία